Regulamin Strony Internetowej

§ 1

Postanowienia wstępne 

 

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów oraz Uczniów, określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy o prowadzenie Usług Edukacyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej. 

§ 2

Definicje

 

 1. Usługodawca - spółka cywilna NewTone s.c. Piotr Śmietanka, Konrad Żyrek zwana dalej “NewTone”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5213903622, REGON 386705891.

 2. Klient - każda osoba fizyczna nabywająca Usługę Edukacyjną za pośrednictwem Strony Internetowej.

 3. Usługi Edukacyjne – usługi edukacyjne oferowane przez NewTone w formie kursów indywidualnych lub grupowych, zwane również “Usługi”

 4. Uczeń – odbiorca Usług Edukacyjnych świadczonych przez NewTone na podstawie Umowy, faktyczny uczestnik Zajęć.

 5. W przypadku, gdy odbiorcą Usług Edukacyjnych świadczonych przez NewTone na podstawie Umowy jest Klient, Klient występuje w podwójnej roli: Ucznia i Klienta.

 6. Kursy indywidualne – formuła usług edukacyjnych, w ramach której prowadzone są dla Uczniów indywidualne zajęcia z matematyki. Dalej “Kursy”.

 7. Kursy grupowe – formuła usług edukacyjnych, w ramach której prowadzone są dla Uczniów zajęcia z matematyki w grupach 2-4 osobowych. Dalej “Kursy”.

 8. Korepetytor – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć z matematyki na danym poziomie, zatrudniona przez NewTone, bezpośrednio prowadząca Zajęcia z Uczniami

 9. Zajęcia – lekcje online zamówione przez Klienta na podstawie Umowy, trwające po 90 minut każda, zwane również “Lekcja”,

 10. Strona Internetowa - strona internetowa prowadzona przez NewTone pod adresem internetowym www.newtone-kursy.pl.

 11. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony Internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Zwana dalej “Umową”.

 12. Regulamin - niniejszy regulamin Strony Internetowej.

 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o prowadzenie Usług Edukacyjnych.

 14. Konto - konto Ucznia na Stronie Internetowej, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o zakupionych przez niego kursach.

 15. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający utworzenie Konta.

 16. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej zawierający 4 pakiety świadczenia Usług Edukacyjnych umożliwiający złożenie Zamówienia.

§ 3

Kontakt z Usługodawcą

 

 1.  Adres e-mail Usługodawcy: newtonekursy@gmail.com

 2. Numer telefonu Usługodawcy: 530 477 514, 792 714 044

 3. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 28 1140 2004 0000 3002 8032 8695

 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 5. Klient może porozumieć się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, albo telefonicznie.  

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Strony Internetowej oraz Usług Edukacyjnych niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies,

 • aktywne konto Ucznia w aplikacji Skype lub Facebook,

 • mikrofon lub urządzenie posiadające mikrofon (do komunikacji),

 • smartfon z apartem i dostępem do internetu (zalecane).

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. NewTone w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta/Ucznia. To samo dotyczy się funkcjonowania komunikatorów oraz platformy z wirtualną tablicą podczas trwania Zajęć.

 2. Przeglądanie oferty NewTone nie wymaga zakładania Konta. Zakup Usług Edukacyjnych przez Klienta możliwy jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu 

 3. Ceny na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są ostatecznymi cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługi Edukacyjne oraz prowizja pobierana przez pośrednika płatności.

 

§ 6

Zakładanie Konta na Stronie Internetowej

 

 1. Aby założyć Konto na Stronie Internetowej, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko Ucznia, adres e-mail do kontaktu oraz hasło. Istnieje również możliwość zalogowania się za pomocą konta Google lub Facebook.

 2. Założenie Konta na Stronie Internetowej jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji lub za pomocą Google/Facebook.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do NewTone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 7 

Usługi świadczone przez NewTone

NewTone świadczy następujące usługi, możliwe do zakupu w formie pakietów lekcji (1, 2 lub 4 szt.), płatne z góry przelewem tradycyjnym lub szybkim przelewem:

 • Zajęcia grupowe - odbywają  się w 2-4 osobowych grupach, każdy z Uczniów otrzymuje co tydzień nowe materiały w formie tekstowej (zadania) oraz filmy z wprowadzeniem teoretycznym. Dostęp do społeczności Uczniów NewTone i dostęp do dodatkowych treści przeznaczonych specjalnie dla tejże społeczności. Dodatkowe treści, tj. podcasty, filmy, relacje wideo - formę wybiera Usługodawca.

 • Zajęcia indywidualne - prowadzone są z Uczniem indywidualnie, dodatkowo każdy Uczeń otrzymuje dodatkowe materiały w formie tekstowej (zadania) i filmy z wprowadzeniem teoretycznym. Priorytetowy kontakt w sprawach dydaktycznych z Korepetytorem. Dostęp do społeczności Uczniów NewTone i dostęp do dodatkowych treści przeznaczonych specjalnie dla tejże społeczności. Dodatkowe treści, tj. podcasty, filmy, relacje wideo - formę wybiera Usługodawca w porozumieniu z Uczniami.

§ 8 

Zakup Kursów oraz rezerwacja terminów Zajęć

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z opłacania Kursu (zgodnie z § 16 pkt. 1)

 2. Liczba miejsc na kursy jest ograniczona. 

 3. W przypadku, gdy żaden z zaproponowanych przez NewTone terminów nie będzie odpowiadał Uczniowi, wpłacona zaliczka zostaje w całości zwrócona Klientowi - oznacza to automatycznie rezygnację z Zajęć.

 4. NewTone zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania wcześniej ustalonego terminu z przyczyn od siebie niezależnych (np. zmiana planu na studiach).

 5. NewTone daje Klientowi i Uczniowi gwarancję satysfakcji - na żądanie Klienta, NewTone zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę za każdą niewykorzystaną godzinę Zajęć.

 6. NewTone oferuje możliwość rezerwacji lekcji próbnej w specjalnej cenie - 20 zł.

 7. Warunkien rezerwacji wyżej opisanej lekcji jest zgodność oczekiwań Klienta z profilem działalności NewTone - przygotowujemy Uczniów do egzaminu ósmoklasisty i matury podstawowej z matematyki. Nie udzielamy dorywczych korepetycji, nie pomagamy w odrabianiu prac domowych, nie przygotowujemy do materiału bieżącego (chyba, że takowy pokrywa się z aktualnie przerabianą częścią kursu) i uczymy jedynie Uczniów będących w klasie egzaminacyjnej lub o rok niższej.

 8. Klient, zamawiając lekcję próbną, poświadcza zapoznanie się z powyższym punktem.

 9. W przypadku złamania przez Klienta § 8 pkt. 3:

 • NewTone zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanej w ten sposób lekcji​

 • Jeśli Klient bądź Uczeń nie poinformuje NewTone o zaszłym zdarzeniu do 24 godzin przed rozpoczęciem lekcji, lekcja odbędzie się, a Klient zobowiązany jest dopłacić kwotę 70 zł na rachunek bankowy NewTone w ciągu 14 dni roboczych od lekcji próbnej. W przypadku nieuregulowania dopłaty w terminie, NewTone może skierować sprawę na drogę sądową.

§ 9 

Forma prowadzenia zajęć przez NewTone

1. Przebieg Kursu:

 • Wraz z początkiem Kursu, Korepetytor zakłada konwersację na Skype, do której zaprasza wszystkich Uczniów z danej grupy (lub jedną osobę, w przypadku lekcji indywidualnych).

 • Każdorazowo wraz z początkiem zajęć, Korepetytor inicjuje grupową rozmowę głosową na Skype i wysyła link z zaproszeniem do wirtualnej tablicy, na której w czasie rzeczywistym są prowadzone Zajęcia.

 • Na zajęciach przykładowe zadania są rozwiązywane i omawiane przez Korepetytora we współpracy z Uczniami. W trakcie zajęć Uczniowie otrzymują również zadania do samodzielnego rozwiązania lub pokazania swojego toku myślowego. Wybrany Uczeń (w przypadku zajęć grupowych) proszony jest o wstawienie swojego rozwiązania na konwersację na Skype, które to Korepetytor omawia na wirtualnej tablicy, dla całej grupy.

 • Uczniowie pod koniec zajęć otrzymują zadania domowe w celu usystematyzowania zdobytej na Zajęciach wiedzy.

 • Pod koniec działu, bądź po przerobieniu istotnego z punktu widzenia egzaminu zagadnienia, Uczniowie rozwiązują test sprawdzający i wpisują otrzymany wynik na specjalnie przygotowanej tablicy, którą otrzymują od nas na początku kursu (w formie pliku do druku). W ten sposób, Uczeń samodzielnie może kontrolować i oceniać swój postęp.

2. Przykładowy plan pracy:

 • ok. 3-5 minut - rozgrzewka, swobodna rozmowa z Uczniem/Uczniami na dowolnie wybrany temat, przygotowanie do Zajęć - dołączenie do wirtualnej tablicy itp.

 • ok. 7-10 minut - czas przeznaczony na pytania do poprzednich Zajęć, wyrywkowe sprawdzenie pracy domowej.

 • ok. 70 minut - zasadnicza część Zajęć - wspólna praca, dyskusja, rozwiązywanie zadań itp.

 • ok. 5 minut - zadanie pracy domowej i dodatkowe pytania do bieżącej lekcji

 • Poza zajęciami (w ciągu tygodnia) - krótkie relacje na grupie NewTone w serwisie Facebook, dyskusja z Uczniami na grupie na Facebooku.

3. Jest to przykładowy plan Zajęć. NewTone zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego planu w zależności od potrzeby Ucznia/Uczniów, bądź woli samego Korepetytora.

 

§ 10

Zasady zamówienia Usługi Edukacyjnej

 

W celu zamówienia pierwszej lekcji próbnej należy:

 1. Zalogować się na Stronie Internetowej

 2. Wejść do menu rezerwacji pod adresem: https://www.newtone-kursy.pl/rezerwacja

 3. Wybrać poziom kursu oraz obecną klasę Ucznia i przejść dalej przyciskiem "Zarezerwuj"

 4. Znaleźć w kalendarzu odpowiadający termin i potwierdzić, klikając przycisk "Użyj kuponu"

 5. Uzupełnić wymagane informacje (opcjonalnie wpisać kod rabatowy w polu po prawej stronie) i dokończyć proces, klikając "Zarezerwuj"

 6. Potwierdzić rezerwację, opłacając należną kwotę w zakładce "Lekcja próbna" (dostępna po zalogowaniu) - https://www.newtone-kursy.pl/account/lekcja-probna

 7. Po kliknięciu "Zapłać", postępować zgodnie z instrukcjami

§ 11 

Warunki uczestnictwa w Zajęciach

 1. W Zajęciach uczestniczą Uczniowie, którzy nie zostali z nich wykluczeni na podstawie Umowy lub z przyczyn wskazanych w Regulaminie.

 2. Zasady uczestnictwa w Zajęciach i Terminarz Zajęć mogą podlegać zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które określa Umowa i niniejszy Regulamin.

 3. Zajęcia odbywają się w formie on-line.

 4. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach w przypadku naruszenia przez niego w sposób rażący postanowień Umowy lub Regulaminu, jeżeli uniemożliwia Korepetytorowi normalne prowadzenie Zajęć lub udział w nich innych Uczniów. Uczeń zostaje wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach na skutek decyzji Korepetytora. Jeżeli zachowanie Ucznia ma charakter powtarzalny i pomimo upomnień nie ustaje, a Umowa nie stanowi inaczej, NewTone jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, na podstawie której są świadczone Usługi Edukacyjne na rzecz Ucznia, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12 

Materiały do Zajęć i Prawa Autorskie

 1. NewTone udostępnia Uczniom materiały do Zajęć, takie jak filmy wprowadzające z zagadnieniami teoretycznymi, a także zadania do wykonania.

 2. Udostępniane przez NewTone materiały pomocnicze są objęte prawami autorskimi i wszelkie próby ich udostępniania, kopiowania i niedozwolonego użytku są niezgodne z prawem.

 § 13

Prawa i obowiązki Uczniów

 1. Po rozpoczęciu Kursu, Uczeń powinien zgodnie z własnym stanem wiedzy rozwiązać test poziomujący (udostępniany przez Prowadzącego). Wynik z niniejszego testu będzie istotny pod kątem śledzenia postępów w nauce (ew. wyboru odpowiedniej grupy przez Ucznia, zapewniając efektywną naukę).

 2. Na pierwszą lekcję Uczeń zapisuje się zgodnie z § 10.

 3. Umyślne zapisanie się do grupy o zdecydowanie odstającym poziomie jest jednoznaczne z akceptacją potencjalnie mniejszych postępów w nauce.

 4. Obecność Ucznia na Zajęciach jest każdorazowo weryfikowana przez Korepetytora na liście obecności i udostępniana na życzenie Klienta lub przedstawicieli ustawowych Ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

 5. Po każdym dziale Uczniowie otrzymują testy powtórzeniowe, które zobowiązani są wypełnić zgodnie ze stanem swojej wiedzy bez pomocy osób trzecich (również stron internetowych). 

 6. W przypadku wystąpienia nadmiernej (przekraczającej 2 lekcje) nieobecności Ucznia na Zajęciach, Klient/przedstawiciel ustawowy Ucznia (w przypadku Uczniów niepełnoletnich) jest o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony.

 7. W przypadku absencji Korepetytora, NewTone zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Klientów lub Uczniów o odwołaniu Zajęć. NewTone dołoży wszelkich starań, żeby odwołane Zajęcia zostały odrobione w terminie uzgodnionym z przypisanymi do nich Uczniami nie później, niż w okresie kolejnych 30 dni.

 8. Uczeń ma prawo do zgłaszania do Korepetytorów oraz przedstawicieli NewTone postulatów i wniosków, zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.

 9. Klient/przedstawiciel ustawowy Ucznia (w przypadku Uczniów niepełnoletnich) ma prawo uzyskać telefoniczną bądź e-mailową informację od NewTone o postępach w nauce swoich podopiecznych.

 10. Zabrania się osobom, które nie są Uczniami NewTone , uczestnictwa w Zajęciach.

 11. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego i regularnego dołączania na Zajęcia, bycia przygotowanym z wstępnej teorii przed każdą lekcją oraz odrabiania zadanych prac domowych. W przypadku Uczniów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawują przedstawiciele ustawowi Ucznia. Ponadto Uczniowie zobowiązani są do właściwego zachowania w trakcie trwania zajęć, w szczególności nie przeszkadzania innym osobom w nich uczestniczących oraz stosowania się do poleceń Korepetytora.

 12. Absencja Ucznia na Zajęciach nie jest równoznaczna z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem Umowy.

 13. Zabrania się przeglądania stron niezwiązanych z Zajęciami (YouTube, Instagram itp.) w trakcie Zajęć, a także wykonywania w ich trakcie innych czynności, niezwiązanych bezpośrednio z Zajęciami.

 14. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających w trakcie, bądź przed Zajęciami. Uczniowie będący zauważalnie w stanie nietrzeźwości, albo pod wpływem innych substancji odurzających mogą być wykluczeni z uczestnictwa w Zajęciach.

 15. Kursy NewTone zaczynają się w czwartym tygodniu (21.09-27.09) września i trwają 31 tygodni w przypadku egzaminu maturalnego lub 29 tygodni w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

 16. W przypadku opuszczenia Zajęć przez Ucznia, powinien on najpóźniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć powiadomić swojego Korepetytora o absencji. W przypadku pakietu NewTon Premium, Korepetytor proponuje dwa alternatywne terminy na odrobienie zajęć, a Uczeń wybiera ten bardziej dogodny dla niego. W pakiecie NewTonek,  Korepetytor nagrywa Zajęcia przeprowadzane z pozostałą częścią grupy i udostępnia nagranie nieobecnemu przez okres 7 dni od owych Zajęć.

 17. Z uwagi na powyższy punkt (15), Uczniowie akceptując Regulamin zgadzają się na rejestrowanie zajęć przez Korepetytora.

 18. Klient jest zobowiązany poinformować NewTone niezwłocznie o zmianach lub aktualizacji planu lekcji Ucznia, w szczególności gdy z tymi zmianami związana byłaby konieczność ustalenia nowego terminarza Zajęć. 

 

§ 14

Oferowane metody płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy.

 • Płatność szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (w tym również BLIK).

 

§ 15

Wykonanie umowy o świadczeniu usług

 

 1. NewTone potwierdza zamówienie określonego Kursu poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a NewTone.

 2. W przypadku opóźnienia płatności o termin 7 dni (cykl rozliczeniowy) Usługodawca uniemożliwia Uczniowi uczestnictwo w Zajęciach do momentu otrzymania wpłaty w przypadku rozliczenia za pomocą karty, jak i przelewem co miesiąc (ratalnej).

 3. W sytuacji uczestnictwa Ucznia w zajęciach pomimo nieuiszczenia opłaty za nie, Usługodawca wysyła do Klienta wezwanie do zapłaty. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, NewTone może założyć Klientowi sprawę w sądzie.

 

§ 16

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku płatności przelewem/szybkim przelewem co miesiąc (ratalnej), w przypadku rezygnacji, Uczniowi przysługują Lekcje, które według uznania można wykorzystać w ramach zapłaconej raty, bądź odwołać z jednoczesnym zwrotem kwoty proporcjonalnie do niewykorzystanych przez Ucznia w danym miesiącu liczby Zajęć. Wolę odwołania należy wyrazić za pomocą specjalnie do tego przygotowanego formularza o nazwie "Rezygnacja" w panelu klienta najpóźniej 24 godziny przed terminem następnej Lekcji. 

  

§ 17

Reklamacje

 

 1. Reklamacje można składać na adres e-mail: newtonekursy@gmail.com. Odpowiedź  na reklamację otrzymają Państwo w tej samej formie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku

   

§ 18

Dane osobowe na Stronie Internetowej

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest NewTone s.c. Piotr Śmietanka, Konrad Żyrek.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeśli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Internetowej mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (z wyłączeniem adresu e-mail podanego przy rejestracji).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.

 2. NewTone zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie NewTone poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Usługodawcę